دگردیسی (Metamorphosis):

مرحله ای که یک حشره طی می کند تا به یک حشره بالغ تبدیل شود، دگردیسی می گویند. یعنی تخم تا رسیدن به مرحله بلوغ.

پوست اندازی:

حشرات بالغ رشد نداشته و رشد آنها محدود به دوره نوزادی زندگیشان بوده و تنها با دور انداختن اسکلت خارجی اتفاق می افتد.

دگردیسی کامل:

حشرات با دگردیسی کامل (Holometabouls)

حشراتی که لارو آنها بعد از بیرون آمدن از تخم شباهتی به بالغ ندارد و نوع غذا و محیط زندگیش نیز مغایر با بالغ است.

– لارو پشه آبزی و بالغ آنها هوازی می باشد.

– کک، پشه و مگس خانگی دگردیسی کامل دارند.

تخم  ->  لارو  ->  شفیره  ->  بالغ

تخم: اختلاط دو سلول ماده (اوول) و نر (اسپرم) می باشد.

لارو: نوزادی کرم مانند می باشد که با خوردن غذای زیاد به سرعت رشد کرده و حجم بدن آن افزایش پیدا می کند. رشد کامل لارو در مگس سه مرحله بوده و در پشه چهار مرحله می باشد.

– یک کرم آفت می تواند در عرض یک روز نصف میوه درشت را بخورد. از این رو شناسایی مرحله لاروی حشره در کشاورزه اهمیت زیادی دارد.

شفیره: در این مرحله رشد حشره متوقف شده و به دور خود پیله می تند و اندامهای مختلف حشره بالغ کم کم شکل می گیرد.

حشره بالغ: در این مرحله حشره دیگر رشدی ندارد و ساختار بالها تکمیل شده است و حشره قدرت پرواز کردن دارد.

 

دگردیسی ناقص (Hemimetabouls)

تخم  ->  پوره یا نمف  ->  بالغ

در این گروه، نوزاد حشره (پوره) و حشره بالغ از نظر محیط زندگی و رژیم غذایی یکی می باشند. بعد از چند روز و چند هفته نوزاد حشره پوست اندازی کرده و نمف جدید از اسکلت خارجی بیرون می آید و تا محکم شدن کوتیکول رشد می کند.

این نوع دگردیسی در در شپش سه مرحله و در ساس پنج مرحله می باشد.

در این نوع از دگردیسی حشره با والدین خود از لحاظ ساختار تفاوتی ندارد و فقط از نظر سایز و بلوغ جنسی متفاوت است که بالها و پاها به تدریج رشد می کنند.

حشراتی که دگردیسی ناقص دارند شامل: مایت، کنه، شپش، ساس، سوسری